TEST | Hero | VI24 | Seeds

Veilig gebruik van behandelde zaden

Met het gebruik van ontsmet zaad is het verstandig om voorzorgsmaatregelen in acht te nemen voor uw eigen veiligheid en de bescherming van het milieu. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze voorzorgsmaatregelen.

Advies veilig gebruik ontsmet zaad

Algemeen
Gebruik geen behandeld zaad voor menselijke of dierlijke consumptie of voor andere verwerking. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Behandel verpakkingen met zaad voorzichtig. Vermijd contact met de huid en ademhalingswegen en draag beschermende kleding gedurende handelingen met het behandelde zaad en het schoonmaken van zaaiapparatuur. Was handen en blootgestelde huid vóór maaltijden en na het werk. Bedek of verwijder gemorst zaad. Houd behandelde zaden weg van oppervlaktewater.Voor het zaaien
Vermijd blootstelling aan stof wanneer de zakken worden geopend, en bij het vullen of leegmaken van de zaaimachine. Breng bij het vullen het eventueel aanwezige stof uit de zaaizaadzak niet over in de zaaimachine. Behandel het reeds ontsmette zaaizaad niet met andere producten. Bij het zaaien
Wanneer een pneumatische zaaimachine met vacuüm wordt gebruikt, moet de luchtstroom met eventueel daarin aanwezig stof van behandeld zaad naar het grondoppervlak of in de grond worden gericht via zogenaamde deflectoren. Zaai de aanbevolen hoeveelheid zaad. Om vogels en zoogdieren te beschermen moeten behandelde zaden volledig in de bodem worden ondergewerkt, ook aan het begin en einde van de rij. Na het zaaien
Laat geen lege zakken of behandelde zaden onbedekt achter in het milieu. Verwijder ze volgens de locaal geldende voorschriften. Zorg er voor dat restanten behandeld zaad weer in de originele zakken worden gedaan. Gebruik lege zaaizaadzakken niet voor andere doeleinden. Zaden behandeld met Mundial (fipronil): extra aandacht voor bladluizen bestrijding
Wanneer u zaad gebruikt met een Mundial ontsmetting, dan bladluizen zodanig bestrijden dat er geen honingdauw wordt gevormd waar bijen op af kunnen komen.

Informatie in andere talen

For information in other languages, download the pdf below, or go to Information in English

Euroseeds

Deze voorzorgsmaatregelen zijn opgesteld door Euroseeds, www.euroseeds.eu